زیر سازی و خط کشی اپوکسی

بتن ریزی و زیر سازی: باتوجه به ضخامت کم محصولات پلیمری و نیاز به سطحی صاف برای اجرای کف پوش پارکینگی،عوامل این مجموعه بااستفاده از تجهیزات مختص اجرا بتن،اجرای زیر سازی با بهترین کیفیت را انجام می [...]

(STO POX)اپوکسی

  اپوکسی   این کفپوش شامل رنگ های صنعتی برپایه رزین اپوکسی بوده که از ترکیب مستقیم رزین های اپوکسی و هاردنر سخت دارای خواص پلیمری ثابت می باشد.(Solvent Free) کننده پلی آمین به دست آمده [...]